شرکت پاژ آبادگران توس | Paj Abadgaran Toos Co

ایمیل

Info@PajToos.com

فکس

051-35422412

تلفن

051-35422410

آدرس

مشهد – بزرگراه آسیایی، کیلومتر ۱۹، خیابان فرش مشهد، جنب کارخانجات تولیدی شخمیران، شرکت ساختمانی پاژ آبادگران توس

فرم تماس